Hva innebærer det å snakke godt norsk på jobben?

Publisert av Tine Solvang

Er norsk med utenlandsk aksent dårlig norsk?

Vi nordmenn er ikke så vant til å høre norsk praktisert med uttale preget av andre språk. Noen ledere synes det er vanskelig å oppfatte hva medarbeideren mener når uttalen er preget av aksent, og sier derfor at de som snakker norsk på denne måten snakker «dårlig norsk».  

Her er vi i Norge nok i en særstilling med dette at vi automatisk tenker at aksent i uttalen er synonymt med å ikke forstå språket godt. I flere andre land vil en i kraft av å snakke språket til landet en er i, få tilbakemeldinger om at en er dyktig i språket, til tross for feil i grammatikk og uttale.  

Hvilket nivå av norsk trengs i den enkeltes jobb?

Heller enn å fokusere på uttale, bør man vurdere medarbeideres språknivå ut fra hvilket språknivå man trenger i den jobben, og hvordan medarbeideren ligger an ut fra dette. En renholder som jobber alene på et industriområde trenger ikke veldig høy norskkompetanse for å mestre jobben. En assistent i helsevesenet trenger et godt nok nivå til å mestre kommunikasjonen med beboere og pasienter, og et ganske presist nivå for å avtale arbeidsoppgaver med kolleger. En lege eller en ingeniør vil ha behov for et mye høyere nivå i norsk, et nivå som gir rom for presise nyanser.  

Hvordan vurderes nivå i språk?

Språkferdigheter blir ofte vurdert og definert ut fra det europeiske rammeverket for språk. Skalaen består av seks trinn: A1-A2, B1-B2, C1-C2. Skalaen brukes til å vurdere hvor god en er til å forstå, skrive og snakke. A1 er laveste nivå, mens C2 er høyeste nivå. 

Rammeverket skiller mellom språk som funksjon. Feks kan du snakke enkle setninger om noe kjent med litt hjelp fra den du snakker med, da er du på nivå A1. Kan du legge ut om ditt syn på en sak og begrunne synet, er du på nivå B1.

Det å kunne godt norsk har altså med hvilke språkhandlinger du skal utføre med språket ditt. Ikke hvilken aksent du snakker med.

Vi råder virksomheter vi er i kontakt med å innfinne seg med at norsk nå snakkes med mange aksenter. Tommelfingerregelen er at hvis du forstår hva medarbeideren din mener, da er det godt nok. 

Les mer om det europeiske rammeverk for språk her.

Norskopplæring er viktig for HMS - også det sosiale arbeidsmiljøet

Et funksjonelt arbeidsspråk er vesentlig for at en virksomhet skal kunne jobbe kostnadseffektivt og holde seg innenfor sitt HMS-rammeverk.  

På arbeidsplasser er det sosiale arbeidsmiljøet viktig. For å få til et godt sosialt arbeidsmiljø, må kolleger kunne snakke sammen. Den typen samtaler som inngår i småprat i pauser, har et høyere nivå enn det som kreves i selve yrkesutøvelsen. Dette gjelder også i jobber som krever utdannelse og har et høyt språklig nivå i selve yrkesutøvelsen. En kan oppleve at en ingeniør kan kommunisere svært godt med sine kollegaer på jobb om faglige temaer, mens det å skulle fortelle om hva han gjorde i helga med familien oppleves som en svært krevende oppgave.  

Det blir stadig viktigere med norskopplæring på arbeidsplassen fordi den økende internasjonaliseringen i arbeidslivet gjør at nærmere 20 % av norske arbeidstakere ikke har norsk som morsmål.

Vellykkede norskkurs krever motivasjon fra deltakernes side

Det vi som kurstilbyder ser gjenta seg, er at motivasjonen for å lære et nytt språk er sterkt avgjørende for suksessen. Dersom en ansatt føler at vedkommende blir tvunget til å lære, eller tvunget til å gå på norskkurs, kan det medføre motstand og trøbbel for innlæringen. Dersom den som skal lære seg et nytt språk ser behovet selv for å få bedre kunnskaper, er forutsetningene for å lære til stede. 

Motivasjonen er ofte lavere hos dem i den høyere aldersgruppen, rett og slett fordi det er vanskelig å lære et nytt språk i høy alder. Det er ikke uten grunn at vi i Norge sier at voksne over 67 år ikke har plikt til å lære seg norsk, dersom de flytter til Norge. Spesielt dette med uttale er vanskelig å få skikkelig tak på, dess eldre en er.  

Godt norsk er funksjonell norsk

For å kunne fungere i jobben og bygge relasjoner til kolleger, kunder og sjefer må medarbeidere ha et funksjonelt språk på det nivået de trenger på jobben. Å snakke godt norsk på jobben avhenger derfor av både hvem du er, hvordan språket blir brukt på jobben din, og hvem mottakeren av språket er.  

 

En måte å forbedre norsknivået blant dine medarbeidere, er å bestille norskkurs fra Kompetansehuset Neo. 

Lær mer her: