10 grunner til å ha gratis norskkurs på jobben

Publisert av Tine Solvang

I mange lavkompetanseyrker er det et stort innslag av medarbeidere som har utfordringer med muntlig og/eller skriftlig språk, noe som kan by på flere utfordringer.

I denne artikkelen går vi gjennom de 10 viktigste grunnene til å tilby norskkurs på jobben, og hvordan du kan søke om norskkurs gjennom Kompetansehuset Neo. Kursene er finansiert over statsbudsjettet. Ordningen heter Kompetansepluss.

Les også - Norskkurs - få bedre kommunikasjon på arbeidsplassen


Her er de 10 viktigste grunnene til å arrangere finansiert norskkurs på arbeidsplassen:

1. Klager fra kunder på grunn av feil og misforståelser

Dårlig språkforståelse og kunnskap kan ofte føre til misforståelser og feilkommunikasjon. Dette er verken en god opplevelse for kunden eller den ansatte.

2. For dårlig rapportering

God rapportering er avhengig av at den ansatte har et godt ordforråd og riktig forståelse av begrepene som brukes.

3. Mye svinn

Svake språkkunnskaper kan gjøre det vanskelig å følge skriftlige rutiner og sjekklister. 

4. Manglende forståelse av instrukser og rutiner

Når man ikke forstår språket blir det vanskelig både å forstå instrukser og rutiner, så vel som å formulere spørsmål man eventuelt har rundt dette.

5. Ansatt med behov for mye oppfølging

En ansatt med begrensede norskkunnskaper vil kunne ha behov for mer oppfølging og assistanse i jobbhverdagen. 

6. Stadig behov for brannslukking fordi det gjøres menneskelige feil

Som arbeidsgiver er det du som sitter med ansvaret når dine ansatte gjør feil. Misforståelser og feilkommunikasjon kan føre til situasjoner som kunne vært unngått, bare den ansatte hadde hatt ressursene de trenger for å kommunisere bedre. 

7. Dårlig arbeidsmiljø fordi man snakker dårlig sammen

Når man ikke klarer å kommunisere tanker, meninger og ønsker på en god måte med sine medarbeidere vil dette kunne føre til dårlig arbeidsmiljø, og i verste fall interne konflikter. 

8. Behov for å oversette informasjon som sendes ut til flere språk

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sørge for at dine ansatte forstår informasjon de får vedrørende jobb. Uten tilstrekkelige norskkunnskaper vil dette si at man må oversette informasjonen som sendes ut til flere forskjellige språk. For ikke å nevne at informasjonen kan bli feil oversatt, noe som kan få følgeproblemer. 

9. Manglende språkferdigheter hindrer medarbeidere i å ta fagbrev

Å få tatt fagbrev er viktig for den ansattes utvikling, så sant som at de blir en mer verdifull ressurs for bedriften.

10. Medarbeidere med stort potensiale kan ikke forfremmes på grunn av manglende språkferdigheter

Kompetansen og potensialet til ansatte burde bli belønnet. Gode språkferdighetene er en viktig faktor for å kunne utnytte ressursene og ferdighetene de ansatte besitter. 


Kjenner du deg igjen i noen av disse utfordringene? Søk om finansiert norskkurs!

Søk om å få finansiert yrkesrettet norskkurs på arbeidsplassen til dine medarbeidere nå. Kursene finansieres av myndighetene over statsbudsjettet. Målgruppen for kursene er medarbeidere i lavkompetanseyrker.

Vil du ha finansiert norskkurs på din arbeidsplass?

Meld interesse for norskkurs

 

Vil du vite mer før du melder interesse? Finn ut mer her:

Komplett oversikt over ordningen og hvordan kursene er lagt opp

 

5 kjennetegn ved denne type kurs:

 • Kursene er yrkesrettede.
 • Fokus på muntlige ferdigheter, lesing, skriving og arbeid med nummer, tall, beregning og måling slik det inngår i arbeidsoppgavene.
 • Gruppeundervisning enten fysisk eller digitalt: 5-12 personer. Du kan søke selv om dere er færre enn 5 som ønsker kurs.
 • Vi sender inn søknad på deres vegne.
 • Viktig å ta deler av kurset i arbeidstiden - det styrker søknaden og bidrar til bedre oppmøte,

 

Les også - Slik yrkesretter vi norskkurs 


Kjennetegn ved Kompetansehuset Neo:

 • Kompetansehuset Neo er godkjent kursaktør innenfor Kompetansepluss arbeid-ordningen
 • I september 2020 presenterte vi Kompetansepluss-ordningen på vegne av Norge på konferanse i regi av Nordisk Ministerråd.
 • Vi er et kompetent team som sørger for at dere får en god lærer, godt pedagogisk opplegg, og vi følger dere opp underveis.
 • Vi leverer kurs over hele landet. 
 • Vi hjelper dere med å finne tiltak i virksomheten som bidrar til å overføre språkkunnskapen fra kurset til den praktiske hverdagen.
 • Vi jobber godt med søknadene til Kompetanse Norge og har høy tildelingsgrad. I 2022 fikk vi tildeling på 100% av søknadene vi sendte. Du får vite hva du kan gjøre for å være sikret tildeling dersom vi ser at deres søknad ligger an til å få for få poeng til å bli innvilget.

 

Les også - Gratis norskkurs på jobb ga færre misforståelser og bedre samhold 

Les også - Satset på norskkurs, ble forfremmet 

 

Last ned denne guiden for mer informasjon om vårt gratis norskkurs:

New Call-to-action