Pleieassistent

5 grunner til at pleieassistenter trenger Kompetansepluss-kurs

Publisert av Kompetansehuset Neo

Som ansatt i helsevesenet er god kommunikasjon og språkforståelse avgjørende for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. 

Pleieassistenter har en viktig rolle når det  kommer til pasientoppfølging. Kommunikasjon med pasienter og pårørende, observasjon, dokumentasjon og oppfølging av pasientbehandling forutsetter nødvendige muntlige og skriftlige ferdigheter, da språkbarrierer og misforståelser i ytterste konsekvens kan gi fatale følger. 

Mange pleieassistenter i det norske helsevesenet har et annet morsmål enn norsk. For de som opplever utfordringer med muntlig og/eller skriftlig språk på jobb, kan et gratis, yrkesrettet norskkurs være løsningen.

Les også: 10 grunner til ha å gratis norskkurs på jobben

Les også: Gratis norskkurs på jobb ga færre misforståelser

Kompetansepluss - norsk for helsepersonell

Gjennom Kompetansehuset Neo kan ledere søke om gratis, yrkesrettet norskkurs for sine medarbeidere. Kurset heter Kompetansepluss og er yrkesrettet, da formålet med kurset er at deltakerne skal mestre de ulike ferdighetene som kreves på jobb. Dette inkluderer lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regning og digitale ferdigheter. 

Les også: Satset på norskkurs - ble forfremmet 

Les også: ISS får enkelt gratis norskkurs over hele landet 

Her gir vi deg 5 grunner til hvorfor pleieassistenter vil ha stor nytte av Kompetansepluss-kurs:

1. Kommunikasjon og samhandling med pasienter 

Pasienter befinner seg ofte i en sårbar posisjon og vil uttrykke sine behov, ønsker og bekymringer til pleieassistenten. God kommunikasjon og nødvendige språkkunnskaper er derfor viktig for at pleieassistenten skal forstå pasientens situasjon bedre, respondere på en god måte og tilby nødvendig omsorg. Dette vil igjen skape en følelse av trygghet og tillit. 

Pleieassistenter som kan kommunisere og uttrykke seg godt på norsk vil derfor være bedre rustet til å imøtekomme pasientens individuelle behov og kunne tilby helhetlig, kvalitetsbevisst omsorg. 

2. Pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen

Misforståelser mellom pasient og pleieassistent kan potensielt medføre alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten. God kommunikasjon og språkforståelse er derfor viktig for å unngå blant annet misforståelser rundt prosedyrer og instruksjoner, eller feil tolkning av pasientens symptomer. 

3. Dokumentasjon

Helsepersonell er ansvarlig for å føre nøyaktig og korrekt dokumentasjon om pasientens tilstand, symptomer og behandling. Dersom språket ikke er presist og forståelig, kan dette medføre misforståelser, og feil og mangler i dokumentasjonen, som igjen vil redusere kvaliteten på pasientbehandlingen. 

Pleieassistenter må også kunne lese og forstå vaktskifterapporter for å ikke gå glipp av viktig informasjon og sikre et godt samarbeid med annet helsepersonell. 

4. Samarbeid med kollegaer

Helsepersonell jobber alltid i team. Derfor er god språkkompetanse avgjørende for å sikre et godt og effektivt samarbeid med kollegaer. Tydelig kommunikasjon bidrar til at alle involverte parter forstår hverandres roller og ansvar, utveksler relevant informasjon og koordinerer pasientbehandlingen på en god måte. 

5. Etiske hensyn 

Pleieassistenter vil ikke sjelden måtte snakke om sensitive temaer, som helsetilstand og prognose, med pasienter og pårørende. I slike situasjoner er det viktig at pleieassistenten mestrer å uttrykke seg korrekt for å skape tillit, og for å ivareta pasientens autonomi og verdighet. 

Les mer om hva Kompetansepluss-kurset innebærer for pleieassistenter her 

Les mer om Kompetansepluss-kurset her

Trenger dine medarbeidere trening i helsenorsk? Søk om kurs i dag!

God kommunikasjon og språkkompetanse er avgjørende i helsevesenet for å oppnå god pasientomsorg. Det bidrar til at helsepersonell bygger tillit, forstår pasientens behov, og sikrer nødvendig dokumentasjon og kommunikasjon med alle involverte parter. 

Gjennom Kompetansepluss får pleieassistenter målrettet undervisning og praktisk trening i helsenorsk, som sørger for at de har den nødvendige kompetansen som kreves i jobben. 

Last ned gratis e-bok om Kompetansepluss

Søk om Kompetansepluss-kurs her